ரமணர் மேற்கோள் 72
ரமணர் மேற்கோள் 73
ரமணர் மேற்கோள் 71

ரமணர் மேற்கோள் 72

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 67

“நான் யார்” என்னும் சுய விசாரணையின் பொருள் என்னவென்றால், “நான்” என்பதன் மூலாதாரத்தைக் கண்டுபிடிப்பது தான். அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், நீங்கள் நாடி தேடுவது பூர்த்தி அடைந்து விடும். 

 

தமிழில் ழொழிப்பெயர்ப்பு: வசுந்தரா 

 

ரமணர் மேற்கோள் 73
ரமணர் மேற்கோள் 71
ரமணர் மேற்கோள் 72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!