ரமணர் மேற்கோள் 73
ரமணர் மேற்கோள் 74
ரமணர் மேற்கோள் 72

ரமணர் மேற்கோள் 73

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 68

பெண்மணி: தியானம் செய்வது எப்படி?

மகரிஷி: எண்ணங்களின்றி இருங்கள்.

 

தமிழில் ழொழிப்பெயர்ப்பு: வசுந்தரா 

 

ரமணர் மேற்கோள் 74
ரமணர் மேற்கோள் 72
ரமணர் மேற்கோள் 73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!