34 – 40. ஆன்ம ஞானம், கர்மா, செயல்கள், இறந்தவரைக் காண்பது

34 – 40. ஆன்ம ஞானம், கர்மா, செயல்கள், இறந்தவரைக் காண்பது

34 – 40. ஆன்ம ஞானம், கர்மா, செயல்கள், இறந்தவரைக் காண்பது ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் ~~~~~~~~ பிப்ரவர் 4, 1935 ~~~~~~~~ உரையாடல் 34. ஒரு பக்தர், யோகி ராமய்யா, மகரிஷியின் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றியதால் தமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துக் கொண்டார். அவர் சொன்னார் : மகரிஷியின் முன்னிலையில் உட்கார்ந்து இருப்பது மனதுக்கு அமைதி கொண்டு வருகிறது.

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (17)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (17)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (17) (17) பக்தர்:   இதயத்தில் ஆன்மா பிரம்மமாக பிரகாசிப்பதை ஒருவர் எப்படி அறிவது? மகரிஷி: ஒரு விளக்கின் சுடரினுள் இருக்கும் ஆகாச விண்வெளி, எப்படி சுடரின் உள்ளிலும் வெளியிலும், வித்தியாசமே இல்லாமல், அளவே இல்லாமல் நிரப்புவது அறியப்படுகிறதோ, அதே போல்,  இதயத்தில்,  ஆன்ம-ஜோதியினுள் உள்ள ஞான-விண்வெளி,  அந்த

33. உலகம் மாயையா அல்லது மெய்மையா

33. உலகம் மாயையா அல்லது மெய்மையா

33. உலகம் மாயையா அல்லது மெய்மையா ஒரு வருகையாளருடன் உரையாடல். பக்தர்: “மிக உயர்ந்த ஆன்ம சுய சொரூபம் (பிரம்மம்) மெய்மையாகும். உலகம்  மாயையாகும்” என்பது திரு சங்கராசாரியாரின் வழக்கமான வாக்கியமாகும். ஆனால், வேறு சிலர், “உலகம் மெய்மை தான்” என்று சொல்கிறார்கள். இதில் எது உண்மை? மகரிஷி: இரண்டு வாக்கியங்களும் உண்மை தான். அது ஆன்மீக

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 3 – மிக உயர்ந்த கடமை

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 3 – மிக உயர்ந்த கடமை

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 3 – மிக உயர்ந்த கடமை Ramana Gita – Chapter 3 – The Paramount Duty   திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 3 Sri Ramana Gita – Chapter 3 ~~~~~~~~ வரிசை 1: விவேகமுள்ளவர்களின் மகிழ்ச்சிக்காக, தைவராதருக்கும் ஆசாரியர் ரமணருக்கும் இடையில்

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 2 – மூன்று பாதைகள்

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 2 – மூன்று பாதைகள்

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 2 – மூன்று பாதைகள் Ramana Gita – Chapter 2 – The Three Paths   திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 2 Sri Ramana Gita – Chapter 2 ~~~~~~~~ வரிசை 1:  1915வது வருடத்தின் மழை காலத்தில், பகவான் ரமண ரிஷி

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (16)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (16)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (16) (16) பக்தர்:   தான்மை, ஜீவன், ஆன்மா, பரப்பிரம்மம் – இவற்றை அடையாளம் கண்டு பிடிப்பது எப்படி? மகரிஷி:      உதாரணம்  உதாரணத்தால் விளக்கப் படுவது 1 இரும்புப் பந்து                      

↓
error: Content is protected !!