ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 3 – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 3 – ஆடியோ உரையாடல்கள் 18 – 24 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.  

மிருகங்களிடம் ரமண மகரிஷியின் அன்பு – ஆடியோ

மிருகங்களிடம் ரமண மகரிஷியின் அன்பு – ஆடியோ மிருகங்களிடம் ரமண மகரிஷியின் அன்பு தமிழில் விவரணம், நிகழ்படம் : வசுந்தரா. Narration in Tamil and Video by Vasundhara. This video beautifully depicts in Tamil, the special communication that Ramana Maharshi had with all animals, and His Read More …

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 2 – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 2 – ஆடியோ உரையாடல்கள் 14 – 17 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.  

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 1 – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 1 – ஆடியோ உரையாடல்கள் 1 – 13 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.  

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் – ஆடியோ வசுந்தரா தமிழில் வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம்.  

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 5 – ரமணாஸ்ரமம் ஏற்பட்டது – ஆடியோ

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 5 – ரமணாஸ்ரமம் ஏற்பட்டது – ஆடியோ விவரணம்: வசுந்தரா

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 4 – அருணாசலத்தில் திரு ரமண மகரிஷியின் வாசம் – ஆடியோ

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 4 – அருணாசலத்தில் திரு ரமண மகரிஷியின் வாசம் – ஆடியோ விவரணம்: வசுந்தரா

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 3 – அருணாசலத்திற்கு திரு ரமண மகரிஷியின் பயணம் – ஆடியோ

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 3 – அருணாசலத்திற்கு திரு ரமண மகரிஷியின் பயணம் – ஆடியோ விவரணம் : வசுந்தரா

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 2 – மரணத்தைக் கடந்த நிலையின் அனுபவம் – ஆடியோ

திரு ரமண மகரிஷி – பகுதி 2 – மரணத்தைக் கடந்த நிலையின் அனுபவம் – ஆடியோ விவரணம் : வசுந்தரா