ரமணர் மேற்கோள் 66
ரமணர் மேற்கோள் 67
ரமணர் மேற்கோள் 65

ரமணர் மேற்கோள் 66

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 319

விளைவைப் பற்றி கவலைப்படாமல் செயல்களைச் செய்யுங்கள். நீங்கள் செய்வதாக நினக்காதீர்கள். வேலையை கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து விடுங்கள். அது தான் செயல்திறன்; அதைப் பெறும் வழிமுறையும் கூட.


தமிழில் ழொழிப்பெயர்ப்பு: வசுந்தரா
 

ரமணர் மேற்கோள் 67
ரமணர் மேற்கோள் 65
ரமணர் மேற்கோள் 66

Leave a Reply

Your email address will not be published.

↓
error: Content is protected !!