ரமணர் மேற்கோள் 30
ரமணர் மேற்கோள் 31
ரமணர் மேற்கோள் 29

ரமணர் மேற்கோள் 30

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 485

ஒவ்வொரு முறை எண்ணங்கள் தொல்லைபடுத்தும் போதும் ஆன்மாவின் ஆழ்நிலையில் பின்வாங்குவதே அகநிலைச் சார்ந்த பயிற்சியாகும்.  அது மனதின் ஒருமுக சிந்தனையில்லை, மனதின் அழிவுமில்லை; ஆனால் ஆன்மாவினுள் பின்வாங்கிக் கொள்வது தான். 

 

ரமணர் மேற்கோள் 31
ரமணர் மேற்கோள் 29

ரமணர் மேற்கோள் 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!