ரமணர் மேற்கோள் 31
ரமணர் மேற்கோள் 32
ரமணர் மேற்கோள் 30

ரமணர் மேற்கோள் 31

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 485

தியானம் (ஆழ்நிலை சிந்தனை), பக்தி (மனமொன்றிய ஈடுபாடு), ஜபம், முதலியவை பல்வகைப்பட்ட எண்ணங்களை வெளியேற்றி வைக்க உதவும் உறுதுணைகளாகும். இதனால் ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும் நிலவுகிறது; அதுவும் முடிவில் ஆன்மாவினுள் கரைந்து விடுகிறது.

ரமணர் மேற்கோள் 32
ரமணர் மேற்கோள் 30

ரமணர் மேற்கோள் 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!