ரமணர் மேற்கோள் 3
ரமணர் மேற்கோள் 4
ரமணர் மேற்கோள் 2

ரமணர் மேற்கோள் 3

யோசனை செய்வதற்காக நீங்கள் உய்வது அவசியம். இந்த எண்ணங்களை நீங்கள் எண்ணலாம், அல்லது வேறு எண்ணங்களை எண்ணலாம். எண்ணங்கள் மாறுகின்றன. ஆனால் நீங்கள் மாறுவதில்லை. கடந்து செல்லும் எண்ணங்களைச் செல்ல விட்டு விட்டு மாறாத தன்னிலையைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

ரமணர் மேற்கோள் 4
ரமணர் மேற்கோள் 2

ரமணர் மேற்கோள் 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!