என்னிடமிருந்து ஆன்மாவுக்கு

ரமணா நீ வேகமாய் வாராய் – பிரார்த்தனை

ரமணா நீ வேகமாய் வாராய் – பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை – வசுந்தரா     ரமணா நீ வேகமாய் வாராய் ரமணா நீ வேகமாய் வாராய் வேகமாய் வாராய், வந்தென் குறை…Read More [...]