பணிகள் தியானத்திற்குத் தடங்கல் இல்லை – விடியோ

பணிகள் தியானத்திற்குத் தடங்கல் இல்லை – விடியோ தொழில், பணிகள் பற்றிய ரமண மகரிஷியின் நடைமுறை உதவிக் குறிப்புகள் வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம்.  

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (30) விடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (30) விடியோ உரையாடல் விஷயங்கள்: ‘நான் ஒரு பாவி’ என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள்?  வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

Ramana Maharshi Quotes in Tamil – (Set 4) – தமிழ் மேற்கோள்கள் – விடியோ

Ramana Maharshi Quotes in Tamil – (Set 4) – தமிழ் மேற்கோள்கள் – விடியோ   அற்புத அறிவுரைகள், இனிய கருவிசார்ந்த இசை, அழகிய படங்கள். இசை, விடியோ : வசுந்தரா வசுந்தரா: பொறியாளர், பாடகர், எழுத்தாளர்.

தன்னலமற்ற பணி புரிதல் – நிஷ்காம கர்மா – விடியோ

தன்னலமற்ற பணி புரிதல் – நிஷ்காம கர்மா – விடியோ ரமண மகரிஷி ஒரிரு எளிதான பாடங்கள் அளிக்கிறார் வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம்.  

இதயம், உள்ளம் என்றால் என்ன? விடியோ

இதயம், உள்ளம் என்றால் என்ன? விடியோ ரமண மகரிஷியின் விளக்கங்கள் வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம்.  

அருணாசல தீப தர்சனம் விடியோ

அருணாசல தீப தர்சனம் விடியோ ரமண மகரிஷியின் துதிப்பாடல். அருணாசலரின் மீதுள்ள பக்தியினால் ரமண மகரிஷி அருளிய பல துதிப்பாடல்களில் இது ஒன்று. விவரணம், நிகழ்படம்: வசுந்தரா  

நம்பிக்கை என்றால் என்ன? கடவுள் நமக்கு வழிகாட்டுகிறாரா? விடியோ

நம்பிக்கை என்றால் என்ன? கடவுள் நமக்கு வழிகாட்டுகிறாரா? விடியோ ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – இவற்றிலிருந்து கடவுள் நம்பிக்கைக்கு தேவையான உதவிக் குறிப்புக்கள் அளிக்கும் சில பகுதிகள். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.  

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (5) விடியோ

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (5) விடியோ ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – இவற்றிலிருந்து தியானத்திற்கு தேவையான உதவிக் குறிப்புக்கள் அளிக்கும் சில பகுதிகள். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.  

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (4) விடியோ

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (4) விடியோ ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – இவற்றிலிருந்து தியானத்திற்கு தேவையான உதவிக் குறிப்புக்கள் அளிக்கும் சில பகுதிகள். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.  

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (3) விடியோ

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (3) விடியோ ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – இவற்றிலிருந்து தியானத்திற்கு தேவையான உதவிக் குறிப்புக்கள் அளிக்கும் சில பகுதிகள். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.  

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (29) விடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (29) விடியோ உரையாடல்கள் 29 உரையாடல் விஷயங்கள்: மனம், ஆன்மா, சந்தோஷம். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (2) விடியோ

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (2) விடியோ நான் யார்?, ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள், இவற்றிலிருந்து தியானத்திற்கு தேவையான உதவிக் குறிப்புக்கள் அளிக்கும் சில பகுதிகள். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.