திரைப்படக் காட்சியைப் போல காட்சிப் படுத்தல். முன்னிறுத்தல். வெளிப்புற வீழ்த்தி. Projection.

காட்சிப்படுத்தல்
↓
error: Content is protected !!