அனந்த சக்தி. சர்வ வல்லமை. அளவற்ற பிரமாண்டமான சக்தியுள்ள தன்மை. இது கடவுளின் அனந்த வீரியம், மேலாதிக்கம், ஆணையுரிமை, முழு அதிகாரம், அபாரமான மேன்மையான சிறப்பு, வெல்லமுடியாத, தாழ்த்தமுடியாத தன்மை.

ஈஸ்வரத்துவம்
↓
error: Content is protected !!