மருளியலான, மறைவியலான சக்திகள். மாய தந்திரங்கள், வித்தைகள், மாந்திரீகம் முதலியவை செய்யும் சக்திகள்.

மாய வித்தைகள் செய்யும் சக்திகள்
↓
error: Content is protected !!