ஆன்ம சுய நிலையை உணர்தல்.
ஆன்ம தன்னிலையை அறிதல்.
ஆன்ம தரிசனம். ஆன்ம அனுபவம்.
ஆத்ம நிஷ்டை. ஆத்ம லாபம். ஆத்ம அனுபவம்.
Self-Realization. Knowledge of the Self.

ஆன்மஞானம்
↓
error: Content is protected !!