கீழ்கண்ட செய்யுள் இந்தியாவில் புகழ் வாய்ந்ததாகும். “அருணாசலத்தை நினைப்பவர்களுக்கு நிச்சயம் விமோசனம் கிடைக்கும்.” நினைத்தாலே விமோசனம் கிடைக்கும் மகத்துவம் வாய்ந்ததாகும் அருணாசலமென்னும் அண்ணாமலை.

மிகப் பெரியதென்று
↓
error: Content is protected !!