சிக்கலறை. பல திசைகளில் திரும்பி குழப்பும் பாதைகள் உள்ள சிக்கலறை. மிகு சிக்கல் வழி. Maze.

புதிர்பாதை
↓
error: Content is protected !!