அருணாசல அஷ்டகம் – 8

அருணாசல அஷ்டகம் – 8

அருணாசல அஷ்டகம் – 8 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்) 8. கடலெழு மெழிலியாற் பொழிதரு நீர்தான் கடனிலை யடைவரை தடைசெயி னில்லா துடலுயி ருனிலெழு முனையுறு வரையி லுறுபல வழிகளி லுழலினு நில்லா திடவெளி யலையினு நிலையிலை புள்ளுக் கிடநில மலதிலை வருவழி செல்லக் கடனுயிர் வருவழி சென்றிட வின்பக்

அருணாசல அஷ்டகம் – 7

அருணாசல அஷ்டகம் – 7

அருணாசல அஷ்டகம் – 7 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்)  7. இன்றக மெனுநினை வெனிற்பிற வொன்று மின்றது வரைபிற நினைவெழி லார்க்கெற் கொன்றக முதிதல மெதுவென வுள்ளாழ்ந் துளத்தவி சுறினொரு குடைநிழற் கோவே யின்றகம் புறமிரு வினையிறல் சன்ம மின்புதுன் பிருளொளி யெனுங்கன விதய மன்றக மசலமா நடமிடு மருண

அருணாசல அஷ்டகம் – 6

அருணாசல அஷ்டகம் – 6

அருணாசல அஷ்டகம் – 6 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்) 6. உண்டொரு பொருளறி வொளியுள மேநீ யுளதுனி லலதிலா வதிசய சத்தி நின்றணு நிழனிரை நினைவறி வோடே நிகழ்வினைச் சுழலிலந் நினைவொளி யாடி கண்டன நிழற்சக விசித்திர முள்ளுங் கண்முதற் பொறிவழி புறத்துமொர் சில்லா னின்றிடு நிழல்பட நிகரருட் குன்றே

அருணாசல அஷ்டகம் – 5

அருணாசல அஷ்டகம் – 5

அருணாசல அஷ்டகம் – 5 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்) 5. மணிகளிற் சரடென வுயிர்தொறு நானா மதந்தொறு மொருவனா மருவினை நீதான் மணிகடைந் தெனமன மனமெனுங் கல்லின் மறுவறக் கடையநின் னருளொளி மேவும் மணியொளி யெனப்பிறி தொருபொருட் பற்று மருவுற லிலைநிழற் படிதகட் டின்விண் மணியொளி படநிழல் பதியுமோ வுன்னின்

அருணாசல அஷ்டகம் – 4

அருணாசல அஷ்டகம் – 4

அருணாசல அஷ்டகம் – 4 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்)   4. இருந்தொளி ருனைவிடுத் தடுத்திட றெய்வ மிருட்டினை விளக்கெடுத் தடுத்திட லேகா ணிருந்தொளி ருனையறி வுறுத்திடற் கென்றே யிருந்தனை மதந்தொறும் விதவித வுருவா யிருந்தொளி ருனையறி கிலரெனி லன்னோ ரிரவியி னறிவறு குருடரே யாவா ரிருந்தொளி ரிரண்டற வெனதுளத்

அருணாசல அஷ்டகம் – 3

அருணாசல அஷ்டகம் – 3

அருணாசல அஷ்டகம் – 3 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்) 3. நின்னையா னுருவென வெண்ணியே நண்ண நிலமிசை மலையெனு நிலையினை நீதா னுன்னுரு வருவென வுன்னிடின் விண்ணோக் குறவுல கலைதரு மொருவனை யொக்கு முன்னுரு வுனலற வுன்னிட முந்நீ ருறுசருக் கரையுரு வெனவுரு வோயு மென்னையா னறிவுற வென்னுரு வேறே

அருணாசல அஷ்டகம் – 2

அருணாசல அஷ்டகம் – 2

அருணாசல அஷ்டகம் – 2 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்) 2. கண்டவ னெவனெனக் கருத்தினு ணாடக் கண்டவ னின்றிட நின்றது கண்டேன் கண்டன னென்றிடக் கருத்தெழ வில்லை கண்டில னென்றிடக் கருத்தெழு மாறென் விண்டிது விளக்கிடு விறலுறு வோனார் விண்டிலை பண்டுநீ விளக்கினை யென்றால் விண்டிடா துன்னிலை விளக்கிட வென்றே

அருணாசல அஷ்டகம் – 1

அருணாசல அஷ்டகம் – 1

அருணாசல அஷ்டகம் – 1 திரு ரமண மகரிஷி அருணாசல அஷ்டகம் (எண்சீர் விருத்தம்) 1. அறிவறு கிரியென வமர்தரு மம்மா வதிசய மிதன்செய லறிவரி தார்க்கு மறிவறு சிறுவய ததுமுத லருணா சலமிகப் பெரிதென வறிவினி லங்க வறிகில னதன்பொரு ளதுதிரு வண்ணா மலையென வொருவரா லறிவுறப் பெற்று மறிவினை மருளுறுத் தருகினி லீர்க்க

   RECENT POSTS :

ரமணர் மேற்கோள் 60

ரமணர் மேற்கோள் 60 ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் உரையாடல் 43 உலகைச் சார்ந்த மனிதர்களில், இருப்பதற்குள் மிகவும் வெற்றிகரமானவரை, அவர் தமது சுய சொரூபத்தை அறிந்திருக்கிறாரா என்று கேளுங்கள். அவர்
Read More
ரமணர் மேற்கோள் 60

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 2 – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் - தொகுப்பு 2 - ஆடியோ உரையாடல்கள் 14 - 17 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம். வாழ்விற்கும்
Read More
ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 2 – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 1 – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் - தொகுப்பு 1 - ஆடியோ உரையாடல்கள் 1 - 13 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம். வாழ்விற்கும்
Read More
ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் – தொகுப்பு 1 – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் - ஆடியோ வசுந்தரா தமிழில் வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம். [audio mp3="https://sriramanamaharishi.com/ramana/wp-content/uploads/2017/07/Ramana-and-Cow-Lakshmi-Tamil-7817-8.22-PM.mp3"][/audio]  
Read More
ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் – ஆடியோ

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும்

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் ரமண மகரிஷிக்கு மிருகங்களுடன் அதிசயமான நட்பு இருந்தது. அவர் மிருகங்களை மிகவும் கருணையுடனும் அன்புடனும் நடத்தினார். ஆனால், தெய்வீகமான பசு லக்ஷ்மியைப் பற்றி
Read More
ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும்

Ramana Maharshi and Cow Lakshmi – Audio

Ramana Maharshi and Cow Lakshmi - Audio This video beautifully depicts the unique relationship that Ramana Maharshi had with the Divine
Read More
Ramana Maharshi and Cow Lakshmi – Audio

Talks with Ramana Maharshi – Set 2 – Audio

Talks with Ramana Maharshi - Set 2 - Audio Talks 14 - 17. English. Audio and Video. Lucid, Melodious Narration and
Read More
Talks with Ramana Maharshi – Set 2 – Audio

Talks with Ramana Maharshi – Set 1 – Audio

Talks with Ramana Maharshi - Set 1 - Audio Talks 1 - 13. English. Audio and Video. Lucid, Melodious Narration and
Read More
Talks with Ramana Maharshi – Set 1 – Audio
↓