ரமணர் மேற்கோள் 46
ரமணர் மேற்கோள் 47
Ramana Maharshi Quotes in Tamil - (Set 2) - தமிழ் மேற்கோள்கள்

ரமணர் மேற்கோள் 46

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 146

உள்ளச் சமநிலை தான் பேரின்ப நிலையாகும். வேதங்களில், “நான் இது அல்லது அது” என்று உள்ள பிரகடனம், உள்ளச் சமநிலை பெறுவதற்காக உதவும் சகாயம் தான்.  

ரமணர் மேற்கோள் 47
Ramana Maharshi Quotes in Tamil - (Set 2) - தமிழ் மேற்கோள்கள்

ரமணர் மேற்கோள் 46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!