ஓம்... ॐ...என்றால் என்ன? விடியோ
What is Meditation? How to do it? (2) Video
ஓம்... ॐ...என்றால் என்ன?

ஓம்… ॐ…என்றால் என்ன? விடியோ

 

வசுந்தரா தமிழில் வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் உதவும் விளக்கங்கள்.

 

What is Meditation? How to do it? (2) Video
ஓம்... ॐ...என்றால் என்ன?

ஓம்… ॐ…என்றால் என்ன? விடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!