ரமண மகரிஷி : சுய விசாரணை (1) விடியோ
சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (2)
சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (1)

ரமண மகரிஷி : சுய விசாரணை (1) விடியோ

திரு ரமண மகரிஷியின் அறிவுரைகள் : சுய விசாரணைக்கு உதவும் அறிவும், பயிற்சியும்.

வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (2)
சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (1)

ரமண மகரிஷி : சுய விசாரணை (1) விடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!