பணிகளைப் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்வது எப்படி - விடியோ
Upadesa Saram - Continuous Verses (Music Video) - Sanskrit and Tamil
"நான் செய்கிறேன்" என்ற மனநிலை இல்லாமல் பணிகள் செய்வது எப்படி - விடியோ

பணிகளைப் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்வது எப்படி – விடியோ

தொழில், பணிகள் பற்றிய ரமண மகரிஷியின் நடைமுறை உதவிக் குறிப்புகள்

வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம்.

 

 

Upadesa Saram - Continuous Verses (Music Video) - Sanskrit and Tamil
"நான் செய்கிறேன்" என்ற மனநிலை இல்லாமல் பணிகள் செய்வது எப்படி - விடியோ

பணிகளைப் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்வது எப்படி – விடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!