ரமணர் மேற்கோள் 34
ரமணர் மேற்கோள் 35
ரமணர் மேற்கோள் 33

ரமணர் மேற்கோள் 34

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 24

‘நான்-நான்’ உணர்வு எழவும், அதை உணரவும், எண்ணங்கள் முடிவுற வேண்டும், பகுத்தறிதலும் மறைய வேண்டும். உணர்தல் தான் பிரதானமான அம்சம், பகுத்தறிதல் அல்ல.

ரமணர் மேற்கோள் 35
ரமணர் மேற்கோள் 33

ரமணர் மேற்கோள் 34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!