ரமணர் மேற்கோள் 28
ரமணர் மேற்கோள் 29
ரமணர் மேற்கோள் 27

ரமணர் மேற்கோள் 28

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 264

கடவுள் மனிதரை உண்டாக்கினார்; மனிதர் கடவுளை உண்டாக்கினர். இவர்கள் இருவரும் தான் உருவங்களையும் பெயர்களையும் உண்டாக்கினவர்கள். உண்மையில் கடவுளோ அல்லது மனிதரோ உண்டாக்கப்படவேவில்லை.

ரமணர் மேற்கோள் 29
ரமணர் மேற்கோள் 27

ரமணர் மேற்கோள் 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!