ரமணர் மேற்கோள் 10
ரமணர் மேற்கோள் 11
ரமணர் மேற்கோள் 9

ரமணர் மேற்கோள் 10

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 532

“நான் யார் ?” என்று விசாரணை செய்வது ஒன்று தான் இந்த உலகத்தின் எல்லா தீவினைகளுக்கும், இன்னல்களுக்கும் மருந்தும் பரிகாரமும் ஆகும். மேலும் அது தான் பூரண பேரின்பமும் ஆகும்.

ரமணர் மேற்கோள் 11
ரமணர் மேற்கோள் 9
ரமணர் மேற்கோள் 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!